LÄHESTYMISTAPA

IncluEdu on käynyt kurssitarjontaansa liittyen läpi perusteellisen suunnittelu-, toteutus-, arvionti- ja kehittämisprosessin jossa on ollut aktiivisesti mukana opettajia, johtajia ja erityisoppilaita. Projektin kolmen vuoden kesto mahdollisti iteratiivisen lähestymistavan kasvatuksellisten organisaatioiden kurssirakenteisiin ja sisältöihin sopivien korkealaatuisten kurssien kehittämiseksi.

VAIKUTUS JA PITKÄN AIKAVÄLIN HYÖDYT

Kasvatuksen organisaatiot kuten koulut, aikuiskoulutuksen oppilaitokset ja muut kursseillemme osaa ottaneet saavat uusia pätevyyksiä joiden avulla he voivat tarjota osallistavampaa ja henkilölähtöisempää koulutusta oppijoille joilla on erityistarpeita. Opettajat ja johtoporras voivat linkittyä samankaltaisten ja -mielisten organisaatioiden kanssa joilla on yhtenevät tavoitteet. Tähän yhteisöön liittyminen mahdollistaa verkostoitumisen ja osallistavaan koulutukseen sekä mobiiliteknologioiden käyttämiseen liittyvien ideoiden vaihdannan kuten myös avun saamisen tarvittaessa. Pitkällä aikavälillä koko eurooppalaisen koulutussektorin pitäisi hyötyä tämän projektin hedelmistä eri tavoin: koulutusorganisaatiot pystyvät ottamaan paremmin huomioon kaikenlaiset oppijat koulutustarjonnassaan, koulutushenkilökunta saa tarvittavia pätevyyksiä tablettien käyttöön osallistavassa opetuksessa ja eri oppimistilanteissa, erityisoppilaat saavat uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja pystyvät paremmin ottamaan osaa valtavirran koulutuksellisiin mahdollisuuksiin siinä missä kuka tahansa.